Välkommet stöd från Vattenmyndigheten Södra Östersjön

Länsstyrelsen i Kalmar län i sin egenskap av Vattenmyndighet för Södra Östersjön har beslutat att betala ut stöd till Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd.

Stödet summeras till 245.000:- vilket fördelas på tre specifika projekt:

  • Nulägesanalys våtmarker Laxemar
  • Vattendrag i skogsbygd
  • Förstudie ”Bromsa vattnet i sjöarna”

Total kostnad för dessa tre projekt är 305.000:-. Projekten samfinansieras av berörda markägare, vattenrådet, Mörtfors samhällsförening samt Marströmmens FVO.

Arbetet med projekten har startat och ska slutredovisas senast den 15 december 2020.

Statliga bidrag genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö medfinansierar genomförandet av dessa projekt.