Storsatsning på Oskarshamnsbygdens våtmarker

I en stor gemensam satsning har Marströmmens vattenråd, Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd tillsammans med Oskarshamns kommun sökt – och erhållit – statligt stöd från LONA, Lokala naturvårdssatsningen!

Satsningen kallas Oskarshamnsbygdens våtmarkssatsningar, pågår under perioden 2019-11-15 till och med 2021-06-30 och dess totalkostnad är budgeterad till 1.707.000:- av vilka 1.517.000:- nu beviljats som stöd i form av statligt bidrag. Satsningen samfinansieras av de båda vattenråden med likvida medel och ideell tid.

Bakgrund och beskrivning

Vattenråden i Marströmmen, Virån och Oskarshamnsbygden driver sedan flera år tillbaka vattenfrågor i Oskarshamns kommun på ideell basis.

Initiativet som nu fått statligt stöd syftar till att etablera ett program – Oskarshamnsbygdens våtmarkssatsningar – för att uppnå kontinuitet i arbetet med satsningar på våtmarker i kommunen. Programmet ska genom kartläggning identifiera nya möjliga våtmarkssatsningar, initiera samt tillsammans med lokala aktörer se till att dessa projekt blir verklighet. Effekterna av de planerade våtmarkssatsningarna är primärt att fördröja vattnet på sin väg genom landskapet, öka på bildningen av grundvatten samt öka den biologiska mångfalden. Sekundära effekter är till exempel ökat rekreationsvärde genom att gynna fiske och jakt, säkerställandet av livsmedelsproduktion och minskat näringsläckage till Östersjön.

En inledande listning av möjliga framtida projekt inom programmet har tagits fram. En grundligare kartläggning av möjliga projekt kommer att inleda programmet. Kartläggningen kommer att precisera vilken fas (förankring, förstudie, projektering, genomförande) respektive våtmarkssatsning befinner sig i för att på så sätt kunna kostnadsuppskatta och utifrån det prioritera satsningarna i tiden. 

Programmet ska sedan resultera i både anläggande och restaurering av våtmarker i syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden. Själva genomförandet av de föreslagna våtmarksåtgärderna ingår inte i det ansökta projektet utan blir en fortsättning där vattenråden under programansvarigs ledning kommer att ansöka om åtgärdsfinansiering.

Programansvarig: Ulf Hultqvist, 0708-25 47 10, ulf.hultqvist@capiro.se

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av detta projekt