***

Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap genomförde i februari 2020 på beställning av Marströmmens vattenråd en inventering av kultur- och fornlämningar vid 18 platser längs Marströmmen.
De valda platserna utgjordes av utlopp från sjöar där mänsklig påverkan troligen förekommit.


***

Marströmmen och Bodaån är en skogsbygd känt för fiskrika vatten och höga natur- och kulturvärden.
De kulturhistoriska lämningarna är många och spänner tidsmässigt över 10 000 år, från stenålderns boplatser fram till 1800- och 1900-talets flottningsverksamhet.

Blande de lämningar som hittades vid denna inventering var huvudparten från kanalbyggen, kvarnar, flottning av timmer, sågverk och träindustri.

Fyra av lämningarna kan med säkerhet tidsbestämmas till före 1850, t ex en dammvall och rester av en kvarn från 1700-talet.
Dit hör inte minst en stenyxa som hittades här redan 1871 vid en upprensning av ån. Det är en så kallad rombyxa med synligt skafthål vilken var vanlig under yngre bronsåldern.
Den tillhör numera Historiska muséets samlingar.

Eftersom inventeringen gjordes i februari är det möjligt att det finns mer som kan ses bara vid lågvatten.
Lämningarna är nu lagskyddade. Eventuella framtida åtgärder inom vattendraget vid dessa platser måste ha klartecken från länsstyrelsen.

För att läsa hela rapporten – klicka här