Marströmmens vattenråd är en intresseorganisation för Marströmmens avrinningsområde i Kalmar län, samt tillhörande kustområden och kustvatten i Östersjön.

Vattenråden är den lokala, frivilliga grenen av en ny organisation för vattenförvaltning som Sverige har inrättat för att genomföra EUs vattendirektiv.
Syftet med vattendirektivet är att se till att både vi och senare generationer har tillgång till ett gott vatten.

Sverige har delats in i fem vattendistrikt baserat på avrinningsområde istället för någon administrativ gräns.
Varje vattendistrikt leds av en vattenmyndighet som tar fram en förvaltningsplan för sex år i taget.

Marströmmen inryms i distriktet Södra Östersjön. Distriktet löper från Skånes Smygehuk i söder till Bråviken i norr, inklusive Gotland.
Länsstyrelsen i Kalmar är vattenmyndighet för distriktet Södra Östersjön

Här är Södra Östersjöns förvaltningsplan för 2016-2021.

Över de fem regionala vattenmyndigheterna står Hav- och Vattenmyndigheten som utfärdar bindande regler för distriktens arbete ska utföras.

Marströmmens Vattenråd kom igång år 2012. Syftet med vårt arbete är att:

  • främja en god vattenhushållning, en god vattenkvalitet och en naturlig biologisk mångfald. 
  • utgöra samrådsorgan gentemot myndigheter och övriga intressenter. 
  • bidra med informations- och kunskapsspridning.

Det dagliga arbetet görs av ideella krafter med visst stöd från kommunen och länsstyrelsen.
Vattenrådet tar hjälp genom att knyta till sig expertis och finna finansiering av vattenprojekt av bland andra:

Styrelsen för Marströmmens Vattenråd:

Karl-Erik Karlsson, Ölvedal (ordförande)
Axel Karlsson, Mörtfors
Bodil Liedberg Jönsson, Oskarshamns kommun
Ylva Nilsson, Mörtfors
Katarina Skoglycka, Bodatorp
Mariann Teurnell Söderlund, Västervik
Håkan Wärling, Blankaholm

Se mer från oss på vår facebook-sida