Vattenråden är den lokala, frivilliga grenen av en ny organisation för vattenförvaltning som Sverige har inrättat för att genomföra EUs vattendirektiv.
Syftet med vattendirektivet är att se till att både vi och senare generationer har tillgång till ett gott vatten.

Det är inte alldeles enkelt. Så här kan det illustreras:


Sverige har delats in i fem vattendistrikt som har baserats på avrinningsområde för vattnet, istället för som tidigare, någon administrativ gräns.
Några distrikt delar vatten med Norge och Finland och måste arbeta med den förutsättningen.

Varje vattendistrikt leds av en vattenmyndighet.
Marströmmen inryms i distriktet Södra Östersjön. Distriktet löper från Skånes Smygehuk i söder till Bråviken i norr, inklusive Gotland.
Södra Östersjöns vattenmyndighet är beläget på länsstyrelsen i Kalmar.

Vattenmyndigheten gör tre viktiga saker:
* Beslutar om förvaltningsplan för sex år i taget
* Beslutar om åtgärdsprogram för kommuner och myndigheter
* Beslutar om miljökvalitetsnormer, standarden som allt vatten ska hålla

Här är Södra Östersjöns förvaltningsplan för 2016-2021

Över de fem regionala vattenmyndigheterna står statliga Hav- och Vattenmyndigheten som följer upp, samordnar och kontrollerar hur vattenarbetet sköts och rapporterar vidare till regeringen och till EU.

***

Marströmmens vattenråd är en ideell förening för Marströmmens avrinningsområde i Kalmar län med tillhörande kustområden och kustvatten i Östersjön. Vi kom igång med vårt arbete under 2016.

Marströmmens avrinningsområde ligger främst inom Oskarshamns kommun men täcker även 25 procent av Västerviks kommun liksom delar av Vimmerbys och Hultsfreds kommuner.
Syftet med vattenrådet är att:

  • främja en god vattenhushållning, en god vattenkvalitet och en naturlig biologisk mångfald 
  • utgöra samrådsorgan gentemot myndigheter och övriga intressenter 
  • bidra med informations- och kunskapsspridning

Det dagliga arbetet görs av ideella krafter med visst stöd från kommunen och länsstyrelsen.
Vattenrådet tar hjälp genom att knyta till sig expertis och söka finansiering för vattenprojekt av bland andra:

Styrelsen för Marströmmens Vattenråd:

Karl-Erik Karlsson, Ölvedal (ordförande)
Axel Karlsson, Mörtfors
Bodil Liedberg Jönsson, Oskarshamns kommun
Ylva Nilsson, Mörtfors
Katarina Skoglycka, Bodatorp
Mariann Teurnell Söderlund, Västervik
Håkan Wärling, Blankaholm

Se mer från oss på vår facebook-sida