***

Från Naturcentrum AB kom i april 2020 en utredning över möjligheterna för vattenåtgärder vid Imbramåla, gjord på uppdrag av Marströmmens vattenråd och finansierat av länsstyrelsen.

Imbramåla ligger intill Östersjön, söder om Blankaholm och Gåsfjärden. Området i fråga utgörs av utdikade våtmarksområden som efter torrläggning har utnyttjats för odling. Detta verkar endast fungerat under några få år och idag är det huvudsakligen markerna kring Storängen samt norr om Imbramåla göl som fortfarande är möjliga att bruka med slåtter.

Det finns mycket goda förutsättningar att skapa tre separata våtmarker på totalt cirka 20 hektar – Imbramåla göl, Storängen och Sänket. Det finns också stora möjligheter att öppna för fiskvandring genom Imbramåla göls östra ursprungliga utloppbäck.

Imbramåla göl är ett fuktområde som kraftigt påverkats av utdikning. Detta har gjort att den tidigare våtmarken idag håller på att växa igen med vass.
Hydrologin är även kraftigt påverkad genom att utloppspunkten förändrats. Ursprungligen avvattnades området mot öster, men idag är det huvudsakliga utloppet istället mot norr.

Storängen utgörs av fd åkermarker som börjar växa igen. Dikena är kraftigt fördjupade.

Sänket är ett tidigare våtmarksområde som dikats ut för att vinna odlingsmark. Idag har de centrala delarna av området åter blivit sanka, huvuddelen är lämnade utan hävd och växer igen med gräs, starrarter samt buskar. Endast mindre delar i den södra delen används fortfarande som slåttermark. Att området blivit sankare igen och inte är möjligt att nyttja som åker kan bero på att torvjordarna sjunkit efter torrläggningen.

Om utloppsbäcken åt öster från Imbramåla göl återställs och möjliggör vandring av gädda från havet kan både Imbramåla göl och Storängen utgöra värdefullt lekområde för gädda och därmed indirekt gynna vattenkvaliteten i Östersjön (brist på rovfisk är ett bekymmer för balansen i vattenmiljön).
Våtmarken vid Sänket har istället väldigt liten tillrinning och därför förutsättning att bli fiskfri vilket gör det lämpligt för groddjur liksom för vissa fåglar som svarthakedopping och smådopping som ofta hämmas i konkurrens med fisk.

För att läsa hela rapporten – klicka här