Våtmarksrådgivning:
Tarmlången, Oskarshamn Skälsebo 1:22 m.fl.

Av Thomas Strid, Naturcentrum AB
Besöksdatum: 2022-03-25
GIS och intern granskning på Naturcentrum AB: Per Saarinen och Jens Morin.

Tarmlången är en utdikad sjö med potential till stor miljönytta om den våtmark som historiskt funnits, återskapas.
Området för föreslagen våtmark ligger relativt väl avgränsat i landskapet.
Trots dräneringen som gjorts i flera steg är området fuktigt och har delvis karaktären av igenväxande mark.
Den ursprungliga sjön, som blev kraftigt sänkt, saknar öppna vattenytor och täcks till stora delar av vass och buskvegetation.
Med en dämning kan Tarmlången återställas och en sjö/våtmark på 19 hektar är återskapad. Detta åstadkoms i huvudsak genom att nuvarande utloppsdike plomberas och det ursprungliga utloppet återöppnas.

Läs hela rapporten här