Bälöbäcken hade för länge sedan rätats ut och anpassats för det snabba flöde som en kvarn kräver. I vårt allt torrare väder blev det en nackdel att vattnet rann igenom alltför fort.

Genom ett naturskyddat område passerar den lilla Bälöbäcken som samlar upp vatten och förna från jordbruksmarken vid Botorpegöl, passerar under E22an och löper förbi en skogsdunge och marker innan den landar i Bälöviken och Östersjön

Torrlagd ibland, Bälöbäcken löpte i tre fåror innan den når Bälöviken


Den äldsta, naturliga fåran västerifrån har fått se sin uppgift nästan helt tas över av en rakare och bredare fåra, troligen framgrävd den gången när bäcken rymde en kvarn som behövde ett starkare vattenflöde.

Vår insats här blev att smalna av den grävda fåran i bäcken på ett par ställen (med sten från platsen och fallna trädstammar). En storm fällde sedan ännu fler trädstammar och grenar.
Hindren saktar ner vattenströmmen, hjälper en del av vattnet att hitta över i den gamla bäckfåran och hjälper bäcken att meandra mer. Det ger högre vattennivåer i kringliggande mark vilket gör platsen mer tålig för torka samtidigt som fisken får en ny chans att börja sig leta sig upp i bäcken.

Vintern med sin snö gav återställde bruset i bäcken

Där skogsdungen övergår i öppen mark, ansluter ett grävt dike norrifrån till Bälöäcken.
Här har det diket täppts till så att vattnet istället letar sig ut över marken. Den får gärna stå under vatten vid höga nivåer.
Ett djuphål har grävts i övre hörnet där fosfor – som faller neråt – kan fångas in för att minska övergödningen i Östersjön.

Den obrukade, igenväxta marken behövde en högre grundvattennivå

Strax ovanför ligger ett stycke åkermark som blir slaget ibland för sitt hö, men den ligger på en högre höjd så den påverkas inte av vattenåtgärderna.

Djuphålet till vänster samlar upp näring
Att bäcken ibland svämmar över sina bräddar här gynnar både växter och djurliv