Torrlagd ibland, Bälöbäcken löper i tre fåror innan den når Bälöviken


Genom ett naturskyddat område löper den lilla Bälöbäcken och samlar upp vatten (och förna) från jordbruksmarken vid Botorpegöl ut i Östersjön.
Den äldsta och (troligen) naturliga fåran har fått se sin uppgift nästan helt tas över av en rakare och bredare fåra. Vatten ansluter sedan från ännu ett grävt dike norrifrån innan bäcken landar i Bälöviken.

Vattenrådets insatser här blir att täppa till det norra diket och smalna av den grävda fåran på ett par ställen (med sten från platsen och fallna trädstammar).
Då kan vattnet leta sig mer i den gamla fåran och bäcken meandra mer till glädje för den skogsbevuxna dungens bevattnande och för fisken.

En andra uppgift blir att skapa en näringsdamm som när vattnet passerar, fångar upp fosfor och annat sediment och därmed hindra det från att nå den redan övergödda Östersjön.

För mer information om hur man gör en näringsdamm – eller fosforfälla – klicka här…

Den obrukade, igenväxta marken får en högre grundvattennivå genom åtgärderna vilket gynnar allt växt- och djurliv i närheten.