Brokärret gick från torrlagt till en plats sprudlande av liv på mindre än ett år och med ganska små arbetsinsatser.
Så här gjorde vi…

Brokärret våren 2022. Marken hade avvattnats med ett grävt dike så att vattnet inte stannade kvar längre utan snabbt rann vidare.
Fåren kunde beta här under delar av året men i övrigt var marken inte längre brukbar.

Vi dämde i utloppet med sten… men småstenen visade sig inte vara till stor hjälp när vattenflödet så småningom blev kraftigt. Det har fått förstärkas med större stenar.

Diket som löpte genom kärret gjordes grundare och fick samtidigt meandra istället för att rinna så rakt som möjligt, allt för att vattnet ska hållas kvar längre i marken.

I den övre delen av kärret breddade vi det nu grunda diket samtidigt som vi la en spärr tvärsöver, så att vattnet hålls kvar i en liten göl innan det når Brokärret.

Här bildades då en sumpskog av albeståndet som vi låtit stå trots att träden får stå i vatten. Sumpskog är den mest artrika form av skog vi har i Sverige.

Arbetet gjordes under hösten och det tog bara någon månad innan höstregn hade fyllt det tidigare så torra kärret.

Våren ett år senare meandrade det rikliga vattnet precis som vi hade hoppats och längre ner i bäcken hoppar det och far trots att vi håller vattnet längre här.