Götehult våtmark juni 2020


I Götehult fanns en liten åker på gammal dränerad sjöbotten som inte längre gav något. Här har ägarna valt att göra en våtmark med vattenspegel, på cirka 1,3 hektar.
Vattnet rinner in från åkersdiken. Korna kan beta ända fram till vattenkanten.

Men från början fanns bara en vattensjuk mark som inte längre gav något.


Första steget var att mäta och välja omfång på hur mycket som ska grävas.


Därefter grävdes ett provhål för att se hur jorden var beskaffad.

Sedan var det dags att börja gräva ut och forsla bort jord.
Det låg gott om gamla, sönderslagna dräneringsrör kvar.


Grävmaskinen grävde ut ett 80 centimeters djup men det slutliga djupet ligger ändå på nära det dubbla (1,5 meter) sedan schaktmassorna använts till att höja kanterna.
På så vis behövde inte lika mycket jord forslas bort utan större delen kom till användning på plats.


Under det översta jordlagret fanns ren lera.
Leran kom bra till pass för att förstärka en liten övergång mellan sjön och anslutande vatten i bortre änden, där korna kan passera även när vattnet står som högst.

Jorden var också användbar för att göra bra betesmark, ända ner till vattenkanten.
En del av jorden samlades i mitten för att bygga en ö i den lilla sjön. Fåglarna har blivit förtjusta i platsen – änder, knipor och tofsvipan.


För att undvika övergödning, grävdes vid in- och utloppet i den lilla sjön ett betydligt djupare hål, på 3-4 meter.
Fosfor och kväve i vattnet faller neråt när vattnet passerar här och samlas därför i det djupare hålet. Det kan sedan tömmas ut med slamsug, ungefär vart tionde år.
Så slipper sjön bli övergödd.

När allt var klart tog det ungefär två månader, från september till november, innan regnet äntligen började falla och den lilla sjön fylldes upp till sin nuvarande nivå.

Redan följande vår hittade fåglarna hit. Änderna var allra först, de kom med det första regnet. Tofsvipor dyker och leker i kanten.
Kanske kommer fisk också leta sig hit i framtiden.

Bortom sjön finns också ett tillflöde som ger en extra vattenyta. Här tillför Ålagölsbäcken vatten. Planen är att utöka våtmarken åt detta håll.


Projektet kostade cirka 200 000 kronor varav cirka 90 procent täcktes av bidrag från EU och vattenmyndigheten.

Bidrag från Europeiska jordbruksfonden