Bäst förstår man nog hur vattenåtgärder fungerar om man får se våtmarker i verkliga livet.
I Marströmmens övre lopp har vattenrådet ställt i ordning en vandring som slingrar sig mellan sju mindre våtmarker, alla med sina egna behov och egenheter.

Slingan är utmärkt genom midjehöga stolpar med klarblå topp.
Skyltar berättar om varje plats och åtgärden som genomförts.
Resultatet efteråt kan besökaren se med egna ögon.

Vandringen går till större del i skogsterräng, är 3 km lång och tar under en timme.
Tillgänglighet – medel.

Här kan ni se en liten video från när slingan invigdes i mars 2024.

Nedan återfinner ni de platser som vi besöker längs turen.

Vandringens första våtmark är övre Mörtkärr, en ofta lersjuk bit mark utan inlopp för vatten. Den kunde dämmas försiktigt i sitt utlopp för att hålla kvar vattnet längre.
Vattenspegeln vid högvatten lockar viltet.


Viltet hittar ofta hit till Övre Mörtkärr

Nedre Mörtkärr har varit brukad jordbruksmark. Genom marken löper ett grävt dike i mitten och ett annat går i västra kanten.
Här har vi dämt i västra diket och grävt ett djuphål för att fånga upp näring i vattnet som passerar, vilket minskar övergödningen av sjön Göten helt nära.

Igenväxt och obrukbar mark forsade vattnet förbi (Foto: Roger Carlsson)

Några månader med regn och snö gjorde Nedre Mörtkärr till en sjö under stora delar av året, där fåglarna gärna badar

Tredje stationen på vandringen i våtmarker är Sjöängen, som förr i tiden ofta översvämmades, något som gör växtligheten näringsrik och bra för bete. Senare hade dock vattnet letts bort via ett dike rakt ut i sjön Göten.

Två diken möts här innan vattnet rinner vidare ut i sjön Göten (Foto:Roger Carlsson)
Sten och annat materiel togs från området

Genom att lägga tillbaka sten från kanterna och fylla med annat materiel kvarhålls vattnet längre. Vi ser fram emot många grodkonserter när det råder högvatten vid Sjöängen.


Den helt första och även största våtmarken (Götehult) stod klar redan hösten 2020 och blev snabbt ett tillhåll för fåglar. Läs mer om det arbetet här.

Från potatisåker till våtmark med fågel-ö (Foto: Roger Carlsson)


Därefter går turen till Brokärret som gjordes i ordning hösten 2022, en vattensjuk mark som fortfarande kunde användas till bete under torra perioder. Läs mer om Brokärret-projektet här.

Fisken gick inte längre upp den här vägen till Ålgölen som förr (Foto: Roger Carlsson)
Diket dämdes försiktigt i norra änden och vattnet fick meandra mer

Vintern 2023 gjorde snöbrott slut på en granplantering och platsen, kallad Dämmen, gavs ett nytt liv som svämplan. Här löpte tidigare djupa, grävda diken rakt igenom marken för att slussa bort vattnet.
När vattnet istället hålls kvar längre och marken får översvämmas under årets blötare perioder, ger det en rikare och mer varierad växtlighet. Växterna och vattenhålet lockar viltet och fåglarna.

Mellan Brokärret och Dämmen löpte grävda diken där vattnet rann fort förbi

Hösten 2023 inleddes projektet att återställa den igenväxta Gatgölen. Det gjordes genom att dämma i gölens utlopp – ett grävt dike där vattnet forsade ut alldeles för fort.

Gatgölen före åtgärd

Väl återställd är Gatgölen så vattenrik att en sluttande vägkant ställts i ordning för att låta brandkåren hämta vatten här om det skulle bli skogsbrand i området.

****************************

Södra Östersjöns vattenmyndighet beviljade ett anslag på 125 000 kronor för att sparka igång projektet med Marströmmens vandringsslinga som utförts av vattenrådet.
Sveaskog har bidragit med mark och med arbetsinsatser.
Oskarshamns kommun har stöttat med 10 000 kronor.
Slingan korsar Ostkustleden på ett par ställen.