Marströmmens vandring bland våtmarker får åtta stationer

Bäst förstår man nog hur vattenåtgärder fungerar om man får se våtmarker i verkliga livet.
I Marströmmens övre lopp planerar vattenrådet en vandringsslinga mellan ett flertal platser där vattenåtgärder gjorts.Vi startade med en befintlig våtmark (Götehult) som stod klar hösten 2020, alldeles finns i närheten – läs mer om det arbetet här.

Från potatisåker till våtmark med fågel-öDärefter gjordes Brokärret hösten 2022, en vattensjuk mark som kunde användas till bete ibland.

Fisken gick inte längre upp den här vägen till Ålgölen som förr

Diket dämdes försiktigt i norra änden och fick meandra mer

En snörik vintermånad och Brokärret fick en vattenspegel

Därefter tillkom övre Mörtkärr, en ofta lersjuk bit mark utan inlopp för vatten. Den kunde dämmas försiktigt i sitt utlopp för att hålla kvar vattnet längre.
Vattenspegeln vid högvatten lockar viltet.


Viltet hittar ofta hit till Övre Mörtkärr


Nedre Mörtkärr har varit brukad jordbruksmark. Genom marken löper ett grävt dike i mitten och ett annat går i västra kanten.

Här har vi dämt i västra diket och grävt ett djuphål för att fånga upp näring vilket minskar övergödningen av sjön Göten helt nära.
Några månader med regn och snö gjorde snart Nedre Mörtkärr till en sjö där fåglarna gärna badar.

Tredje stationen på vandringen i våtmarker är Sjöängen, en gång ofta översvämmad vilket gör växtligheten näringsrik och bra för bete. Senare har dock vattnet letts bort via ett dike rakt ut i Göten

Genom att lägga tillbaka sten från kanterna och fylla med annat materiel kvarhålls vattnet längre. Nu ser vi fram emot många grodkonserter vid högvatten vid Sjöängen.


Hösten 2023 fick vi tillstånd till två nya våtmarksprojekt, att återställa Gatgölen och att göra Dämmen till en svämplan.

Mellan Brokärret och Gatgölen löper grävda diken där vattnet rinner alltför fortSödra Östersjöns vattenmyndighet beviljade ett anslag på 125 000 kronor för att sparka igång projektet. Svea skog bidragit med mark och arbetsinsatser medan Oskarshamns kommun stöttat med 10 000 kronor. summa.
Slingan kommer att korsa Ostkustleden vid ett par tillfällen.