En torrlagd sjö några hundra år senare

Kan sjön Tarmlången återuppstå? Som en våtmark, helt säkert. Med en blank vattenspegel – ja, högst troligt.

Den långsmala Tarmlången på cirka 15 hektar har som många sjöar i Småland tömts för att utvinna mer jordbruksmark. Det har skett i flera steg, bland annat redan 1791 och därefter 1831.

Markägarna i området brukar inte längre jorden i någon större utsträckning och vill gärna återställa vad man kan, genom att låta vattnet återvända.

Från norr löper vattnet in via ett grävt, rakt dike. Detta dike kan med fördel meandras – omledas en kort bit i nordöstlig riktning – för att ytterligare bevattna den gamla sjöbotten.

Marken väster om sjöbotten, planeras bevattnas mer för att återgå till våtmark


Den enklaste metoden vore att täppa till utflödet i söder för att höja vattennivån till den höjd som markägarna önskar.

Tarmlången är lägre beläget än sina omgivningar. Skulle man dämma diket för att höja grundvattennivån är risken därför liten att samtidigt drabba kringliggande skogsmark med översvämningsrisker vid högvatten.

Under 2022 har Naturcentrum genomfört en studie i området för att se vilka naturvärden som kan behöva särskild hänsyn och hur en återvattning ger bäst effekt.
Och precis som för många andra tömda sjöar, finns även för Tarmlången urgamla ägandefrågor som behöver redas ut innan åtgärder kan genomföras.