Vy över Dunsjön beläget vid Ölvedal, en av de mindre sjöarna längs huvudfåran. Genom denna sjö flottades timmer i slutet av 1800- och början av 1900-talet. En av utmaningarna bestod i en nivåskillnad på tio meter till nästa sjö. Vid denna plats viker Marströmmen mer än 90 grader och rinner ut mot havet rakt norr över.

Välkommen till Marströmmen!

Vattendraget Marströmmen med Bodaån finns i nordöstra delen av Kalmar län, passerar åtta sjöar, korsar fyra kommuner (Oskarshamn, Hultsfred, Vimmerby och Västervik), anlöper flera samhällen (Mörtfors, Misterhult och Solstadström liksom Ishult och Krokstorp) för att mynna ut i Östersjön vid flera punkter.

Skogen både norr och söder om Mörtfors längs Marströmmen har avsatts till naturreservat och är lättillgängligt för vandrare – här går Tjustleden och Ostkustleden.
Särskilt skyddsvärda anses de många gamla ekarna vara.

Bygden har varit bebodd i minst 10 000 år men från början stod en större del av trakten under vatten när Östersjön sträckte sig längre in. Det finns lämningar av människor och deras bosättningar från den tiden.

Från senare tider finns lämningar av ett annat slag. Kvarnar, småindustri, stenbrott och timmerflottning har avsatt många spår i vattendraget. Från slutet av 1700-talet och fram till mitten av 1900-talet har det t ex flottats mycket timmer i Marströmmen, ner mot Mörtfors och Solstadström dit det fortfarande gick att segla in från Östersjön tidigt 1900-tal.
Idag påverkas vattnet inte minst av ett aktivt skogsbruk och av mindre jordbruk.

De senaste årens torka har tagit hårt i bygden och stora skogsbränder följt i spåren.
Andra år har vi haft stora översvämningar.
Marströmmen idag behöver anpassas, både för att rädda så mycket av vattenresursen det går och för att rädda den biologiska mångfalden genom att ge viltet vatten och fisken utrymme för att hjälpa insekterna och växtligheten.

Anpassningen behöver göra att vattnet löper lugnare utan att störta fram. Att hålla kvar vattnet längre i marken gör det lättare att klara perioder av torka. Att dämpa vattnets lopp kan minska skador av översvämning.

I Marströmmen finns sedan äldre tider kvar dammar, uppdämningar, vattenverk och diken som kan behöva åtgärdas.
Lagens krav på småskaliga vattenverk har höjts betydligt.
Kraven på dammar har också skärpts ordentligt där markägaren framförallt måste se till att fisken kan passera obehindrat.
På samma sätt ställer lagen högre krav än tidigare på hänsyn till djur- och växtliv varje gång en ny åtgärd görs.

Marströmmens vattenråd vill fungera som en kontakt mellan markägare längs vattendraget som önskar genomföra åtgärder, och de experter samt myndigheter som kan föreslå bra lösningar.
Tips om platser som behöver åtgärdas är välkomna.

Under rubriken PROJEKT i menyn berättar vi om några av de projekt som vi har inlett, t ex för att förändra ett oanvändbar stycke sankmark till en nyttig våtmark eller en igenvuxen vik och mosse till en lekplats för gäddor.

Följ vattennivån i Marströmmens huvudfåra

Kalle i Ölvedal – ordförande i vattenrådet – delar genom foton med sig en känsla för hur vattennivån i Marströmmens huvudfåra vid Ölvedal ändrar sig – här från första veckan i juli till månadsskiftet oktober-november.
2019 var en mycket torr sommar och först när vi närmade oss november kunde vi ana en liten höjning av vattennivån igen – men det var en bit kvar innan vattendraget kunde göra skäl för sitt namn Mar-strömmen igen.