Gölen är oigenkännelig – helt igenvuxen

Vid Imbramåla strax intill Östersjön finns ovanligt goda förutsättningar att återställa ett större område med våtmarker och ge såväl fisken som annat djurliv bättre villkor.

Södra Östersjöns vattenmyndighet har finansierat möjliga vattenåtgärder i området och våren 2022 kom Mark- och Miljödomstolens besked att projektet kan gå vidare.

I diskussioner med markägarna är bland annat tre platser på tal:
Imbramåla göl, en utdikad våtmark som är igenväxt med vass. Här kan det gamla utloppet mot havet återställas. En brunn kan anläggas för att kontrollera vattennivån.
Våtmarken blir på cirka 8,9 hektar med ett djup på cirka 40 centimeter.

Storängen är en brukad jordbruksmark omgiven av fördjupade diken. En dämning mot norr och ett utlopp i Imbramåla göl skapar en våtmark med en omfattning av 5,1 hektar och en vattennivå på cirka 1,2 meter över havet.

Sänket kan ge en intressant våtmark genom en dämning och en utloppsbrunn vid en dammvall. Det kan ge en våtmark på cirka 5,6 hektar.


Den slags grunda våtmarksmiljöer som är under diskussion i Imbramåla saknas i dagens landskap men är precis vad som kan gynna biologisk mångfald allra bäst.
Det skulle t ex kunna locka häckande fåglar som årta, skedand och kricka eller vadarfåglar som enkelbeckasin, skogssnäppa, rödbena och tofsvipa.
Om utloppet öster om Imbramåla göl återställs för fiskvandring kan både Imbramåla göl och Storängen bli umärkta lekplatser för gädda vilket i nästa steg förbättrar situationen i Östersjön där bristen på rovfisk skapar obalanser.

Sänket däremot, lär bli fri från fisk vilket gör det till en extra intressant plats för groddjur och fåglar som annars konkurrerar med fisken om maten.

Totalt beräknas hela projektet ge en våtmarksmiljö på kring 23 hektar, hamna på en kostnad under 1 miljon kronor varav det mesta kan komma från statliga anslag och ta 2-3 år att slutföra.