***

Utredningen genomfördes av C-J Natur hösten 2020 på uppdrag av Marströmmens vattenråd.
Fokus för vattenrådet är bl a att hålla vattnet kvar för att näringen ska tas upp bättre och för att motverka torka.
I arbetet ingick förstudier, fältkarteringar, åtgärdsförslag och rapport.

***
Landskapet inom Marströmmens avrinningsområde innehåller en stor areal värdefulla hagmarker med speciella växter som månlåsbräken, korskovall och hjärtstilla menockså svamp som kantarellmussling och hasselticka.
I vattensystemet finns utter, öring och flodkräfta. Den mer krävande faunan i vattnet har idag krympt till små isolerade bestånd.
I området finns värdefulla bestånd av ädellövträd.

Påverkan på vattnet har under historien varit stort med utdikade sjöar och bäckar vilket satt naturliga processer ur spel.


I rapporten noteras ett trettiotal lämpliga platser att vidta åtgärder.
14 av dessa anses behöva komma först.
Åtgärdsförslagen täcker:
* Bäcken från Håmgölen till Göten,
* Bäcken från Bodatorp till Göten,
* Punktvisa åtgärder vid Ölvedal och Gatgölen,
* Sarvgölen (en höjning av med cirka 1 meter)
* Finngölen (en höjning med 0,5 meter och sedimentationsfälla före diket)

På förslag finns en lång rad av olika typer av åtgärder som t ex att skapa små våtmarker, skapa viltvatten, sedimenteringsdamm för att bredda bäcken på en kortare sträckning, en dämning för ett grumligt skogsdike innan det rinner ut i bäcken, gynna ett sumpskogsområde genom att vattnets genomrinning breddas, ett dämme för Ålagölen, en naturlig dikespropp, några mindre dammar för grodor och så vidare.

Marströmmens vattenråd kommer nu att diskutera rapporten och dess förslag på åtgärder med berörda markägare för att se om de är intresserade av att gå vidare.

För att läsa hela rapporten – klicka här.