Stöd till Botorpegöl

Marströmmens vattenråd har fått 195 000 kronor i anslag från södra Östersjöns vattenmyndighet för att åtgärda vattenproblemen i Botorpegöl.

Konturteckningar, Fågel

Botorpegöl ligger vid E 22:an mellan Oskarshamn och Västervik – ett 9 hektar stort topogent kärr med mjukmattor och lösbottnar.

Den är en igenväxt, sänkt sjö som hyser ett rikt fågelliv med bl.a. häckande små- och svarthakedopping samt rörhöna men gölen släpper ifrån sig illaluktande gas vid vissa vattenstånd.
Vattennivån i gölen behöver kunna höjas för att på så sätt bibehållas under en längre del av åre. Lukten bör då till stor del kunna undvikas.

Djur och växtliv skulle också gynnas av en mer stabil vattennivå. Framförallt skulle en onödig näringstransport till Marströmmen kunna bromsas vilket skapar problem med övergödning.

Utmaningen blir att samtidigt skydda möjligheterna till fortsatt jordbrukande på mark i anslutning till gölen.

Projektet ska vara klart före årsskiftet 2020/2021.