Konturteckningar, Fågel
SvarthakedoppingLängs E22:an ligger Botorpegöl som är ett 9 hektar stort topogent kärr med mjukmattor och lösbottnar.
Gölen släpper ifrån sig illaluktande gas vid vissa vattenstånd.

Gölen är en igenväxt, sänkt sjö som hyser ett rikt fågelliv med bl.a. häckande små- och svarthakedopping samt rörhöna.
Den ansluter i sin norra del till jordbruksmark som är utarrenderad.

Med enkla medel borde vattennivån i gölen kunna höjas för att på så sätt bibehållas under en längre del av året och därmed kan lukten till stor del undvikas.
Djur och växtliv skulle gynnas av en mer stabil vattennivå och man kunde minska en onödig näringstransport till Marströmmen.
Samtidigt behöver möjligheterna till fortsatt jordbrukande skyddas.

I samarbete med markägare och arrendator diskuterar Marströmmens vattenråd åtgärder och finansiering med myndigheterna.